Những sự cố thường gặp trong quá trình Phosphate


 
TT Câu Hỏi Nguyên nhân Cách khắc phục
1
 
Lớp phốt phát bị vàng hoặc không có lớp phốt phát
 
    -   F.A của bể phốt phát quá cao.
    -   Tăng tốc AC – 333 thấp
    -   T. A của bể phốt phát thấp
   -   Châm thêm NT-55
   -   Châm thêm AC – 333
   -   Châm thêm phốt pht PP – 2530
     (theo tài liệu hướng dẫn)
     Đưa về điều kiện làm việc chuẩn
 
2 Lớp phốt phát bị vàng lỗ chỗ, xen kẻ màu xanh blue.
    -   Tẩy dầu mỡ không sạch.
    -   Bể định hình bị nhiễm bẩn.
   
   -   Tăng thời gian tẩy dầu.
   -   Châm thêm hóa chất tẩy dầu DC – R446.
   -   Châm thêm NT-55, duy trì pH qui định hoặc thay mới bể định hình (SUF - ZNP)

 
3 Lớp phốt phát hơi vàng đến vàng nhưng các thông số kỹ thuật của các bể đều nằm trong giới hạn cho phép.
    -   Bị vàng trước khi vào bể phốt  phát.
    -   Sau khi tẩy gỉ không nhanh chóng  rửa nước hoặc ngâm nước quá lâu.
    -   Bể rửa nước bị nhiễm bẩn.
    -   Tẩy dầu chưa sạch.
   -   Sau khi tẩy gỉ phải nhanh chóng rửa nước.
   -   Thay mới bể rửa nước
   -   Tăng thời gian tẩy dầu.
4 Lớp phốt phát hơi vàng, hạt thô, màu sắc không đều
    -   Bể định hình bị hư do nhiễm axit  hoặc thiếu hóa chất định hình SUF –  ZNP
   -   Duy trì pH chuẩn của bể định hình bằng cách thêm ít NT-55 và SUF – ZNP nếu như bể định hình nhiễm bẩn..
   -   Nếu sau khi thêm hóa chất SUF – ZNP mà không cải thiện được thì nên đổ bỏ, thay bể định hình khác.
5 Lớp phốt phát có màu xanh blue xen kẻ màu càng nâu, không có hạt tinh thể.
    -   Do lớp phốt phát hình thành từ  dung dịch phốt phát quá loãng hoăc F.A = 0.
   -   Châm thêm hóa hóa chất PP – 2530. NT-55 và AC – 333 vào bể phốt phát.
   -   Điều kiện làm việc (theo tài liệu hướng dẫn)
6 Trên bề mặt sản phẩm có nhiều bột trắng.
    -   Bể phốt phát có quá nhiều bột lắng dưới đáy bể.
    -   Lỡ tay cho nhiều NT-55 (F.A thấp hoặc = 0) hoặc cho nhiều AC – 333.
   -   Định kỳ lọc bỏ bột dưới đáy hồ phốt phát. 
   -   Châm thêm hóa chất PP – 2530.