HÓA CHẤT CHROMATE HÓA BỀ MẶT NHÔM


Với qui trình chromate hóa bề mặt, chúng tôi cung cấp tất cả các qui trình Cr6+, Cr3+ và Non - chromate