HOÁ CHẤT PHOSPHATE HOÁ BỀ MẶT SẮT, THÉP, KẼM, GANG


Với qui trình Phốt Phát hóa bề mặt, chúng tôi đang cung cấp các qui trình phốt phát sắt, phốt phát kẽm , phốt phát mangan và một số qui trình đặc thù khác theo yêu cầu khách hàng.