HÓA CHẤT TRỢ DUNG, TINH LUYỆN NHÔM


Với qui trình nấu nhôm, chúng tôi cung cấp các chất từ đánh bã, trợ dung tinh luyện đến khử magiê, . . .