TẨY SƠN, THU HỒI SƠN, TẨY PVD VÀ CÁC CHẤT KHÁC


Với các chất phụ trợ, chúng tôi cung cấp hầu hết các chất từ tẩy sơn, tẩy lớp mạ PVD, tẩy xi măng, tẩy mối hàn, . . . đến các chất trung hòa, trợ dung, trợ lắng, keo tụ dùng trong xử lý nước thải và các chất đặc biệt khác theo yêu cầu